Liittokokouskutsu

Kutsu on julkaistu Rakentaja-lehdessä nro 9 (14.9.2018)


KUTSU  RAKENNUSLIITTO ry:n
24.  VARSINAISEEN LIITTOKOKOUKSEEN

 

Rakennusliitto ry:n 24. varsinainen liittokokous pidetään Helsin­gissä Marina Congress Centerissä 24. - 26. päivinä toukokuuta 2019 alkaen 24.5. kello 12.00 ja jatkuen seuraavina päi­vinä.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 10 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi sääntöjen muuttaminen, liittovaltuuston ja halli­tuksen esitykset sekä aluejär­jestöjen ja osastojen liittokokoukselle tekemät aloitteet ja esitykset, jotka on kirjallisena lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään 24. päivänä helmikuuta 2019.

Liittokokousedustajien vaali suo­ritetaan 25.2 - 10.3.2019.

Liittokokousedustajien vaalissa kukin aluejärjestö osastoineen muodostaa yh­den vaali­piirin paitsi, että Ahvenanmaan maakunta muodostaa oman vaalipii­rinsä, josta valitaan yksi edustaja.

Vaalipiiristä valitaan suhteellisilla vaaleilla yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti osastojen yhteenlasketusta vaalivuotta edeltäneen vuoden

II neljänneksen jäsen­määrästä. Ehdo­kasasettelu voi alkaa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen ja se päättyy 14.12.2018. Ehdokkaiden ja ehdokkaiden muodostamien vaaliliitto­jen asiakirjat jätetään vaalipiirin vaalilautakunnalle viimeistään 15.12.2018 kello 12.00.

Valituksi tulleiden edustajien valtakirjojen on oltava liiton toimistossa viimeistään 14 päivää ennen kokouksen alkua.

Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta kokouksen järjestelytoimista ja vaalien toimeenpanoon liittyvistä asioista.

 

Helsingissä 23. päivänä elokuuta 2018

RAKENNUSLIITTO ry

Hallitus

             

Matti Harjuniemi                                    Kyösti Suokas

puheenjohtaja                                      varapuheenjohtaja