Työttömyyskassan edustajiston kutsu

Kutsu on julkaistu Rakentaja-lehdessä nro 9 (14.9.2018)

 

KUTSU RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN
24. VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

 

 

Rakennusalan Työttömyyskassan 24. varsinainen edustajiston kokous pidetään Helsin­gissä Marina Congress Centerissä 24. - 26. päivinä toukokuuta 2019 alkaen 24.5. kello 12.00 ja jatkuen seu­raavina päivinä.

Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 12 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi sääntöjen muuttaminen, työttömyys­kassan asiamiesten, asiamiespiirien, val­tuuston ja hallituksen esitykset, jotka on kirjallisena lähetettävä työttömyyskassan hal­li­tukselle viimeistään 24. päivänä helmikuuta 2019.

Edustajiston koko­usedustajien vaali suo­ritetaan 25.2.- 10.3.2019.

Varsinaiseen edustajiston kokoukseen valitaan edustajat suhteel­lisilla vaaleilla siten, että kustakin asiamiespiiristä valitaan yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti vaali­vuotta edeltä­neen vuoden II neljänneksen jäsenmäärästä, kuitenkin siten, että Ahvenan­maan maakunnasta valitaan yksi edustaja.

Ehdokasasettelu voi alkaa tämän ilmoituksen julkaisemisen jäl­keen ja se päättyy 14.12.2018. Ehdokkaiden ja ehdokkaiden muodostamien vaaliliittojen asiakirjat jätetään vaalipiirin vaalilauta­kunnalle viimeistään 15.12.2018 klo 12.00.

Edustajien valtakirjojen on oltava kassan toimistossa viimeistään 14 päivää ennen koko­uksen alkua.

Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta kokouksen järjestelytoimista ja vaalien toimeenpanoon liittyvistä asioista.

 

Helsingissä 4. päivänä syyskuuta 2018

 

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

Hallitus

 

Matti Harjuniemi              Kyösti Suokas                      Lassi Kirjavainen

puheenjohtaja                  varapuheenjohtaja              varapuheenjohtaja